Nejnovější nemovitosti

Všechny nabídky nemovitostí

 
 

Novinky z realitního trhu

Nový stavební zákon poèítá s dlouhým pøechodným obdobím

Podle informace Ministerstva pro místní rozvoj z poèátku dubna bude možné další tøi roky podávat projekty postaru. Nový stavební zákon a související vyhlášky poèítají s pøechodným obdobím až do 30. 6. 2027.

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

Dne 2. dubna letošního vydal úøad ombudsmana ÈR tiskovou zprávu, v níž konstatuje, že stavbu lze užívat jen k povolenému úèelu. Jde o øešení stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování. Tím potvrdil již vydaná stanoviska nìkterých mìst èi mìstských èástí. V tomto pøípadì stìžovateli vadilo, že sousední dva byty urèené k trvalému bydlení využívají krátkodobì rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úøady dostateènì nezasáhly a obrátil se proto na ombudsmana. Ten prošetøil postup stavebního a krajského úøadu a vydal stanovisko, že stavbu lze užívat jen k povolenému úèelu.

Je dostupné bydlení v Èesku minulostí? Optimismus tlumí tvrdá data!

Dostupnost bydlení mìøíme od ledna 2009. Data, která pro tento projekt potøebujeme mají tøi parametry: první – cena bytù, druhý – èistý pøíjem domácnosti, tøetí – cenová hladina hypotéky, prùmìrná úroková sazba. V lednu 2009 dosahoval index dostupnosti bydlení 50,9 %, tedy domácnost vydala na bydlení v prùmìrném bytì více než polovinu svých èistých pøíjmù. Úroková sazba hypoték byla 5,62 % a cena bytu 2,11 mil. Kè. Tato hodnota 50,9 % zùstávala více než 12 let nepøekonána, až v kvìtnu 2021 zaèal index rùst nad hodnotu 50 %. To už byt stál 4,4 milionu a sazba hypotéky èinila 2,31 %.