Nejnovější nemovitosti

Všechny nabídky nemovitostí

 
 

Novinky z realitního trhu

Co je tøeba pøipravit k odhadu ceny nemovitosti

Odhad nemovitosti je nutný v nìkolika pøípadech. Pøedevším je to pøi koupi nemovitosti na hypotéku, dále pro dìdické øízení a rozdìlení spoleèného jmìní manželù. V dalších pøípadech sice není odhad právnì nutný, ale je také vhodné jej mít. Je to napøíklad pøi prodeji nemovitosti èi darování.

K èemu slouží pozemkové úpravy a kdy vám pøijdou vhod?

Každý pozemek má svoji historii a do jejich uspoøádání se promítalo v prùbìhu staletí mnoho faktorù. Proto nemusí být stávající uspoøádání nejvhodnìjší pro zdraví krajiny, a také nejpraktiètìjší pro hospodaøení. Nìkdy vede souèasné uspoøádání i k narušení ekologické stability, nebo znemožòuje vlastníkùm pøístup k pozemkùm a jejich využívání. Øešením jsou pozemkové úpravy, což je specifický proces, jímž se pozemky novì uspoøádají.

Úrokové sazby mírnì klesají, koupì investièní nemovitosti bude výhodnìjší

Èeská národní banka držela skoro celý minulý rok základní úrokovou sazbu na 7 %. První dobrá zpráva pøišla v prosinci, kdy ji banka snížila o 0,25 procentního bodu. A 8. února letošního roku nastalo opìtné snížení, a to o pùl procenta. Protože se od základní úrokové sazby odvíjejí i úroky hypoték, i ty postupnì klesají.